Ułatwienia dostępu

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane "RODO") informujmy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

 • Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - Sp. k.
  ul. Piotrkowska 66 lok. 111, 90-105 Łódź
  REGON: 100399520, NIP: 7272709271, KRS: 0000465438
 • INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp. k.
  ul. Piotrkowska 66 lok. 113, 90-105 Łódź
  REGON: 385424090, NIP: 7252296908, KRS: 0000826617
 • Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.-Sp. k.
  ul. Piotrkowska 66 lok. 114, 90-105 Łódź
  REGON: 387084310, NIP: 7252302951, KRS: 0000861252

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie odnośnych danych to: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu ułatwiającego dalszą rekrutację do Projektu w ramach programu Fundusze Europejskie 2021-2027. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być właściwy organ władzy publicznej, w sytuacji gdy Administrator będzie miał obowiązek ich przekazania temu organowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowania.