Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych wspiera niezatrudnione osoby z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osoby:

  • długotrwale bezrobotne,
  • przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.

Realizowane działania aktywizujące ukierunkowane są na kompleksowy rozwój odbiorców wsparcia, poprzez ich uczestnictwo m.in. w:

  • kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe,
  • stażach,
  • wsparciu psychologicznym i doradztwie zawodowym,
  • warsztatach kompetencji społecznych,
  • pośrednictwie pracy.