Ułatwienia dostępu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych prowadzi również działalność niekomercyjną w postaci realizacji dużych projektów finansowanych ze środków unijnych, w ramach których wspiera osoby z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osoby:

  • długotrwale bezrobotne,
  • przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą.