Ułatwienia dostępu

Opis projektu

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych uzyskał dotację Unii Europejskiej na realizację projektu "Równi na starcie VI - kompleksowa aktywizacji podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi".

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 120 osób (51 kobiet i 69 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 11-18 lat posiadających status podopiecznego ośrodka MOS nr 2 lub MOS nr 4 w Łodzi.

 

Cel projektu

Celem projektu jest integracja społeczna dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi w wieku 11-18 lat, uczących się i zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC) WŁ.

W związku z powyższym w ramach projektu:

 • Przywrócona zostanie zdolność do prawidłowego wypełniania ról społecznych poprzez nabycie, uzupełnienie bądź rozszerzenie kompetencji społecznych i ogólnych oraz zniwelowanie opóźnień szkolnych przez minimum 96 osób (tj. 80% Uczestników Projektu).
 • Minimum 71 osób (tj. 59% Uczestników Projektu) nabędzie, uzupełni bądź rozszerzy swoje kompetencje.
 • Minimum 54 osoby (tj. 45% Uczestników Projektu) opuści opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w projekcie.
 • Minimum 28 osób (tj. 23% Uczestników Projektu) nabędzie, uzupełni bądź rozszerzy swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Oferowane wsparcie

 • Diagnoza potrzeb i indywidualnych planów działania – 2h spotkań indywidualnych, w tym:

- 1h spotkanie psychologiem (ocena kompetencji psychologicznych i kompetencji społecznych),

- 1h spotkanie z pedagogiem (osoby 11-14 lat – diagnoza preferencji edukacyjnych) lub doradcą zawodowym (osoby 15-18 lat – ocena preferencji edukacyjno-zawodowych);

 • Poradnictwo psychologiczno-rodzinne – konsultacje indywidualne ze specjalistą ds. psychologiczno-rodzinnych (śr. 9.5h na osobę);
 • Indywidualne zajęcia wyrównujące, w tym: język polski, matematyka, język angielski, fizyka, chemia, informatyka, biologia, historia, biznes i zarządzanie, język niemiecki, geografia (śr. 40h na osobę);

 • Zajęcia reedukacyjne (śr. 5.5h na osobę);

 • Profilaktyka uzależnień – indywidualne spotkania z terapeutą uzależnień (śr. 9.5h na osobę);

 • Warsztaty umiejętności społecznych – celem warsztatów jest wyposażenie Uczestników Projektu w kompetencje społeczne;

 • Warsztaty z gospodarowania budżetem domowym – celem warsztatów jest wyposażenie Uczestników Projektu w kompetencje społeczne związane z podstawami przedsiębiorczości;

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (osoby 15+, śr. 12h na osobę);

 • Kursy/szkolenia komputerowe – szkolenie ukierunkowane jest na nabycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i w konsekwencji uzyskania kwalifikacji;

 • Warsztaty przygotowania zawodowego – warsztaty kształcące w zawodzie fryzjer/kosmetyczka i kucharz (osoby 15+).

 

Termin i obszar realizacji projektu

01.03.2024-30.06.2026 r., województwo łódzkie.

 

Wartość projektu: 1 021 710,20 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejski: 940 990,20 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie